Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego - nr ogłoszenia 12271 - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego - nr ogłoszenia 12271
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-07-03
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskagłówny księgowy
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejKuratorium Oświaty w Opolu
Proponowane wynagrodzenie4 800,78 zł

Ogłoszenie naboru

Kuratorium Oświaty w Opolu

OGŁOSZENIE O NABORZE

Oferty do 03.07.2017 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska:1                                                                                                                

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

główny księgowy

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

45-081 Opole

ul. Piastowska 14

 

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na VI piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną  dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej  szerokości dla osób niepełnosprawnych.  

 

Zakres zadań

Koordynowanie realizacji zadań w zakresie finansowo-księgowym mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Kuratorium.

Prowadzenie rachunkowości Kuratorium zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,   z równoległym przestrzeganiem zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Dokonywanie wstępnej i bieżącej kontroli operacji gospodarczych i finansowych w powiązaniu z planem finansowym.

Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych  i finansowych.

Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Kuratora z zakresu spraw finansowych.

Opracowywanie projektów budżetu, planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków budżetowych, układów wykonawczych oraz harmonogramów realizacji wydatków budżetowych. 

Nadzór nad sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz rocznych planów dochodów  i wydatków.

 

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne

w przypadku wykształcenia wyższego (ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe) posiadanie  co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości lub

w przypadku wykształcenia średniego (średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) posiadanie  co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości

lub

posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

lub

posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów

znajomość ustawy o rachunkowości

znajomość ustawy o finansach publicznych

znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

znajomość ustawy o systemie oświaty 

znajomość ustawy o służbie cywilnej

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w kierowaniu zespołem

posiadanie przeszkolenia w zakresie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zarządzania personelem

umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Officei  pracy w sieci

umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających wymaganą praktykę we wskazanym obszarze ( np. kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu)

Kopia dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru biegłych rewidentów

Kopia certyfikatu księgowego upoważniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Kopia świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

Oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu  w przypadku, gdy znajdą się w gronie  najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy

Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkoleniaw zakresie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, zarządzania personelem

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć do: 03.07.2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

ul. Piastowska 14

45-081 Opole

Kancelaria ogólna pok. 609

Oferty z dokumentami kandydatek/kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Oferta pracy – główny księgowy

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.    

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o  terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatki/kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dla kandydatek/kandydatów na wolne stanowiska pracy  w Kuratorium Oświaty w Opolu, dostępnymi na stronie https://bipkuratorium.e-wojewoda.pl  w zakładce Praca. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze  4.800,78 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (0-77) 4524-264.

Wykaz osób spełniających wymagania

Opole, 2017.07.11

 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  
 

głównego księgowego   

w Kuratorium Oświaty w Opolu

Ogłoszenie nr 12271 z dnia 23.06.2017 r. 

 

1. Danuta Gaweł

2. Ewelina Linek

3. Anna Opioła-Piotrowska

4. Joanna Pioterkiewicz

 

 

 

Wyniki naboru

Opole, 2017.07.17

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 12271  z dnia 23.06.2017 r.

na stanowisko głównego księgowego        

w Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45-081 Opole

 

Wyniki naboru: nabór zakończony wyborem kandydatki / kandydata      

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko głównego księgowego w Kuratorium Oświaty w Opolu wybrana została:

 

  1. Pani Anna Opioła-Piotrowska, zam. Grodków

 

 

 

                                                                          

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Redas Mirosława
Wprowadził(a): Redas Mirosława
Opublikował(a): Redas Mirosława
Liczba wyświetleń: 2781

Data wytworzenia: 2017-06-23 07:40:20
Data publikacji: 2017-06-23 07:40:26
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2017-09-29 12:52:07

Historia zmian artykułu:
2017-09-29 12:52:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2017-09-12 12:36:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2017-07-17 11:17:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, wyniki naboru
2017-07-11 10:17:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, lista kandydatów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.