Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii, Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-08-09
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskawizytator
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejKuratorium Oświaty w Opolu
Proponowane wynagrodzenie3 400,65 zł

Ogłoszenie naboru

                                                                                                                      

KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU

Ogłoszenie o naborze

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

Oferty do 09.08.2019 r.

Wymiar etatu: 1

Stanowiska:1                                                                                                                

 

Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

 

wizytator  

w Wydziale Strategii, Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji

Adres urzędu:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

45-081 Opole

ul. Piastowska 14

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

 

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej  4 godzin dziennie. Wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym nieprzystosowanym do transportu osób niepełnosprawnych, permanentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku biurowego, budynek wyposażony jest w windę przystosowaną  dla osób niepełnosprawnych, toalety dla osób niepełnosprawnych, podnośnik dla osób niepełnosprawnych, drzwi odpowiedniej  szerokości dla osób niepełnosprawnych.  

 

Zakres zadań:

Przeprowadzanie kontroli i wspomaganie przedszkoli, szkół oraz placówek, realizowanych  w trybie planowanych lub doraźnych działań.

Monitorowanie pracy przedszkoli, szkół i placówek w zakresie ustalonym przez MEN.

Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Rozpatrywanie skarg i wniosków sygnalizujących nieprawidłowości w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz funkcjonowania szkół.

 

Wymagania niezbędne

 

Wykształcenie : wyższe

Nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadający:

 • ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania lub
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w szkole, placówce lub zakładzie kształcenia nauczycieli, lub
 • co najmniej  dwuletni staż pracy w urzędzie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami lub w urzędzie organu prowadzącego szkoły lub placówki na stanowisku związanym z organizacją pracy szkół i placówek;

Nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej pięcioletni staż pracy w szkole wyższej  i ukończone formy doskonalenia w zakresie administracji lub zarządzania

Znajomość przepisów prawa oświatowego oraz problematyki nadzoru pedagogicznego

Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego

Znajomość ustawy o służbie cywilnej

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe

 

Umiejętność analizowania, interpretowania oraz stosowania przepisów prawa

Komunikatywność

Umiejętności organizacyjne

Samodzielność

Umiejętność pracy w zespole

Umiejętność pracy na komputerze z wykorzystaniem pakietu MS Office i pracy w sieci

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 

CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego

Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganych form doskonalenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu  w przypadku, gdy znajdą się w gronie  najlepszych kandydatek/kandydatów

 

Terminy i miejsce składania dokumentów

 

Dokumenty należy złożyć do: 09.08.2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Kuratorium Oświaty

w Opolu

ul. Piastowska 14

45-081 Opole

Kancelaria ogólna pok. 609

Oferty z dokumentami kandydatek/kandydatów należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem : Oferta pracy – wizytator   

 

Dane osobowe – klauzula informacyjna

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

 

Administrator danych i kontakt do niego: administratorem Państwa danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Opolu z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14,45 - 081 Opole, nr telefonu 77 452 41 76, e-mail : .

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych pisemnie, za  pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piastowska 14, 45-081 Opole lub pocztą elektroniczną na adres .

Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko  w służbie cywilnej ( z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający  z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania ( poprawiani) swoich danych osobowych:
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 2. art.22 1 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw.  z art.6 ust.1 lit. c RODO
 3. art.6 ust.1 lit. a RODO oraz art.9 ust.2 lit. a RODO.  

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy oraz ustawy  o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy  w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust.2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.      

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

Inne informacje:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.    

Oferty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niespełniające wymagań formalnych, nie będą rozpatrywane. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni  o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub drogą elektroniczną, lub pocztową. Kandydatki/kandydaci, których oferty nie będą spełniać wymagań formalnych, nie będą powiadamiani. Wszystkie oświadczenia składające się na ofertę oraz list motywacyjny winny być opatrzone własnoręcznym podpisem. W ciągu trzech miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych ofert. Po tym terminie oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze  3.400,65 zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  (0-77) 4524-264.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Opole, 2019.08.19

 

Wykaz kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko  wizytatora  

w Wydziale Strategii, Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji       

w Kuratorium Oświaty w Opolu

Ogłoszenie nr 51337  z dnia 25.07.2019 r. 

 

 

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, lub pocztową o terminie kolejnego etapu rekrutacji, tj. testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

 

Wyniki naboru

Opole, 2019.08.27

 

 

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr 51337  z dnia 25.07.2019 r.

na stanowisko wizytatora  

w Wydziale Strategii, Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji   

w Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Piastowska 14

45-081 Opole

 

 

Wyniki naboru: nabór zakończony zatrudnieniem kandydatki / kandydata      

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii, Wspomagania, Kontroli i Ewaluacji w Kuratorium Oświaty w Opolu  wybrany został:

 

 1. Pan Piotr Worobiec,  zam. Dobrzeń Wielki    

Wytworzył(a): Redas Mirosława
Wprowadził(a): Redas Mirosława
Opublikował(a): Redas Mirosława
Liczba wyświetleń: 826

Data wytworzenia: 2019-07-25 07:50:46
Data publikacji: 2019-07-25 07:56:10
Ostatnio aktualizował(a): Redas Mirosława
Data ostatniej zmiany: 2019-08-27 14:59:08

Historia zmian artykułu:
2019-08-27 14:59:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, wynik naboru
2019-08-19 14:07:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Redas Mirosława, v3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki