Przedmiot działalności i kompetencje - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu

Przedmiot działalności i kompetencje

 

Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:

 1.  sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze województwa opolskiego (załącznik Nr 1 do regulaminu) ;
 2. wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;
 3.  współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78 ustawy;
 4. wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650) w stosunku do:

  a) organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach publicznych szkół i placówek, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne, oraz niepublicznych szkół i placówek,
  b) dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;
   
 5. realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;
 6. opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
 7. organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;
 8. współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
 9. współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;
 10.  wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;
 11.  opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw zdrowia;
 12. opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;
 13. współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;
 14. współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;
 15. nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t ustawy o systemie oświaty, na obszarze województwa;
 16. wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności.


Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475 i 2433), a także programy rządowe, o których mowa w art. 90u ustawy o systemie oświaty, mogą określać zadania, które kurator oświaty wykonuje w imieniu wojewody.

Nadzór pedagogiczny Kuratora polega na:

 

 1.  obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
 2. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
 3. udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 4. inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.

 W zakresie wymienionym w pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności:

 1. posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych im zajęć;
 2. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
 3. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;
 4. przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;
 5. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;
 6. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:

 1.  współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami;
 2. tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek;
 3. pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

Formami nadzoru pedagogicznego są:

 1. ewaluacja;
 2. kontrola;
 3. wspomaganie;
 4. monitorowanie.

 Wizytatorzy, w imieniu Kuratora, wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo:

 1. wstępu do szkół i placówek;
 2. wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy;
 3. wglądu do znajdujących się w szkole lub placówce dokumentów nauczycieli potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przydzielonych im zajęć oraz dokumentów osób, o których mowa w art. 15, potwierdzających przygotowanie do prowadzenia danych zajęć;
 4. udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły;
 5. wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę;
 6. przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek.

Wizytatorzy mogą wydawać dyrektorom szkół i placówek zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji.

 

Wytworzył(a): Pasierbek Anna
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz
Opublikował(a): Franiczek Bogusław
Liczba wyświetleń: 2825

Data wytworzenia: 2015-04-10 14:01:33
Data publikacji: 2015-04-10 14:47:19
Ostatnio aktualizował(a): Łaba Piotr
Data ostatniej zmiany: 2019-05-24 11:57:33

Historia zmian artykułu:
2019-05-24 11:57:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Łaba Piotr, 17
2016-11-30 09:15:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v15
2015-04-20 08:39:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-16 10:14:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-15 08:56:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-15 08:45:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-14 10:32:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-14 10:30:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-14 08:47:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-14 08:44:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-14 08:38:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-10 15:06:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-10 15:00:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-10 14:55:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-10 14:52:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, dodano

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.