Przedmiot działalności i kompetencje - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu

Przedmiot działalności i kompetencje

Kurator, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa opolskiego, a w szczególności: 

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na obszarze województwa opolskiego (załącznik Nr 1 do regulaminu),

 2. podaje do publicznej wiadomości w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzona ewaluacja lub kontrola opracowany plan nadzoru,

 3. wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie oraz w przepisach szczególnych,

 4. współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 48 ustawy,

 5. wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
  1. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych,
  2. w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów,

 6. realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa,

 7. opiniuje decyzje organu prowadzącego w zakresie:
  1. połączenia w zespół szkoły podstawowej i gimnazjum,
  2. likwidacji szkoły lub placówki,
  3. przekazania szkoły liczącej do 70 uczniów osobie prawnej lub fizycznej,

 8. przyznaje akredytację placówkom kształcenia ustawicznego, placówkom ształcenia praktycznego, ośrodkom dokształcania i doskonalenia zawodowego,

 9. przyznaje akredytację placówkom doskonalenia nauczycieli,

 10. opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie Wojewody, zasięgnięciu opinii związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego,

 11. organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa,

 12. współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,

 13. bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje działania związane z doskonaleniem nauczycieli, współdziałając z organami prowadzącymi szkoły i placówki, a także może podejmować działania wspomagające materialnie i organizacyjniedoskonalenie nauczycieli, w szczególności promować nowatorstwo dydaktyczno- wychowawcze,

 14. wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach,

 15. współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek,

 16. współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów,

 17. koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa w okresie ferii letnich i zimowych,

 18. wykonuje zadania związane z awansem na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w zakresie, o którym mowa wart. 9b ust. 7 pkt 2 Karty Nauczyciela,

 19. wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności.


Nadzór pedagogiczny Kuratora polega na:

 1. ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli,

 2. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek,

 3. udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 4. inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.


W zakresie wymienionym w ust. 2 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności:

 1. zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami,

 2. realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania,

 3. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,

 4. przestrzeganie statutu szkoły lub placówki,

 5. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach,

 6. zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,


Nadzór pedagogiczny jest sprawowany z uwzględnieniem:

 1. jawności wymagań,

 2. współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami,

 3. tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek,

 4. pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.


Formami nadzoru pedagogicznego są:

 1. ewaluacja,

 2. kontrola,

 3. wspomaganie.


Wizytatorzy, w imieniu Kuratora, wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo:

 1. wstępu do szkół i placówek,

 2. wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy,

 3. udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły,

 4. wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę, po uprzednim powiadomieniu dyrektora szkoły lub placówki,

 5. przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek,

 6. wydawania dyrektorom szkół i placówek doraźnych zaleceń oraz zgłaszania uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonych czynności.

Wytworzył(a): Pasierbek Anna
Wprowadził(a): Klimecki Mariusz
Opublikował(a): Franiczek Bogusław
Liczba wyświetleń: 2253

Data wytworzenia: 2015-04-10 14:01:33
Data publikacji: 2015-04-10 14:47:19
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2016-11-30 09:15:39

Historia zmian artykułu:
2016-11-30 09:15:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, v15
2015-04-20 08:39:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-16 10:14:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-15 08:56:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-15 08:45:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-14 10:32:39 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-14 10:30:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-14 08:47:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-14 08:44:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-14 08:38:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-10 15:06:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-10 15:00:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-10 14:55:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, update
2015-04-10 14:52:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, dodano

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.