Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty - KO

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Opolu
Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty
Status zamówieniaRozstrzygnięcie
Tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony
Termin składania ofert2016-07-01
Województwo organizatoraOpolskie
Województwo realizacjiOpolskie
Rodzaj zamówieniaUsługi
Jednostka (zamawiający)Kuratorium Oświaty w Opolu
Typ przetarguNie dotyczy
Rodzaje przetarguNie dotyczy
Nazwa organizatoraKuratorium Oświaty w Opolu
E-mail organizatora
Adres www organizatorahttp://kuratorium.opole.pl
NIP organizatora7541156220
CPV80.50.00.00-9
Numer przetargu i/lub jego pozycja91617
Realizacja częściowaTak
Oferta wariantowaNie
Kwota wadium0,00 zł
Źródło przetarguBudżet wojewody

Opole: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty
Numer ogłoszenia: 91617 - 2016; data zamieszczenia: 17.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
 zawarcia umowy ramowej
 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kuratorium Oświaty , ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4524568, faks 077 4524921.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: rządowa administracja zespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty z podziałem na 30 tematów rozumianych jako części zamówienia tj. Część nr 1: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.Część nr 2: Współtworzenie i nadzorowanie efektywności IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego), dostosowanie treści programowych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.Część nr 3: Nauczanie czynnościowe w edukacji.Część nr 4: Bezpieczna szkoła w świecie nowych technologii.Część nr 5: Społeczny klimat zespołu klasowego obroną przed zagrożeniami współczesnego świata.Część nr 6: Rodzice jako zarządzający rozwojem swoich dzieci.Część nr 7: Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć. Nauczyciel coachem osobistego rozwoju uczniów.Część nr 8: Style uczenia się a planowanie pracy nauczyciela.Część nr 9: Inspirowanie i motywowanie do nauki języków obcych w edukacji przedszkolnej i szkolnej. Część nr 10: Nauczyć, jak się uczyć przez całe życie.Część nr 11: Co widać, co słychać, co czuć - środowisko przyrodnicze w edukacji szkolnej.Część nr 12: Zrozumieć autyzm - zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym.Część nr 13: Edukacja , opieka, terapia - uczeń z niepełnosprawnością intelektualną.Część nr 14: Pozytywne rozwiązania w edukacji - uczniowie, rodzice i nauczyciele w różnych relacjach szkolnych.Część nr 15: Otwarta szkoła - sojusznicy i partnerzy.Część nr 16: Wycieczka szkolna atrakcyjną formą realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów.Część nr 17: Książki nowego formatu- nowe formy pracy z książką.Część nr 18: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, czyli o strategiach czytania tekstów.Część nr 19: Atrakcyjne formy nauczania matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych.Część nr 20: Metody glottodydaktyczne narzędziem pracy z uczniem starszym (II, III,IV etap edukacyjny) mającym problemy z nauką.Część nr 21: Mediacja w szkole jako sposób rozwiązywania konfliktów.Część nr 22: Myślenie , mowa, motoryka -wszechstronny rozwój małego dziecka i ucznia.Część nr 23: Ruszam się, uczę i bawię - dziecko w świetlicy szkolnej.Część nr 24: Przedszkolak uczy się czytać - treści, etapy i metody nauki czytania.Część nr 25: Obowiązki dyrektora szkoły w świetle zmieniającego się prawa oświatowego.Część nr 26: Rozwijanie potencjału ucznia w przedszkolu i szkole z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia. Część nr 27: KONFERENCJA: Alternatywne formy wychowania fizycznego - atrakcyjnym sposobem realizacji podstawy programowej - IV Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego.Część nr 28: KONFERENCJA: Współpraca nauki, biznesu i szkolnictwa w kształceniu zawodowym na przykładzie regionalnego rynku pracy (przykłady dobrych praktyk). Część nr 29: KONFERENCJA: Dziedzictwo historyczno - kulturowe podstawą kształtowania postaw młodego pokolenia. 1050. rocznica Chrztu Polski. Część nr 30: KONFERENCJA: Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwań współczesnej komunikacji..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 30.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy kursów: części od 1 do 26 - dla każdego kursu odpowiednio i oddzielnie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali (rozumiane jako kompleksowa organizacja szkolenia) co najmniej jedno szkolenie dla 1 grupy min. 15 osobowej nauczycieli i/lub dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Dotyczy konferencji: części od 27 do 30 - dla każdej konferencji odpowiednio i oddzielnie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną konferencję, dla min. 60 osób polegającą na zorganizowaniu zaplecza technicznego i merytorycznego dla nauczycieli i/lub dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 5

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bipkuratorium.e-wojewoda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.kuratorium.opole.pl/index.php/nauczyciele/granty.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, pok. nr 609.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 4000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Współtworzenie i nadzorowanie efektywności IPET (Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego), dostosowanie treści programowych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 6000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Nauczanie czynnościowe w edukacji..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 6000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Bezpieczna szkoła w świecie nowych technologii..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Społeczny klimat zespołu klasowego obroną przed zagrożeniami współczesnego świata..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 6000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Rodzice jako zarządzający rozwojem swoich dzieci..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Nikogo nie zgubić, każdego rozwinąć. Nauczyciel coachem osobistego rozwoju uczniów..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Style uczenia się a planowanie pracy nauczyciela..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Inspirowanie i motywowanie do nauki języków obcych w edukacji przedszkolnej i szkolnej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Nauczyć, jak się uczyć przez całe życie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 6000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Co widać, co słychać, co czuć - środowisko przyrodnicze w edukacji szkolnej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zrozumieć autyzm - zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Edukacja , opieka, terapia - uczeń z niepełnosprawnością intelektualną.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pozytywne rozwiązania w edukacji - uczniowie, rodzice i nauczyciele w różnych relacjach szkolnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Otwarta szkoła - sojusznicy i partnerzy..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Wycieczka szkolna atrakcyjną formą realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 6000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Książki nowego formatu- nowe formy pracy z książką..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 6000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, czyli o strategiach czytania tekstów..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Atrakcyjne formy nauczania matematyki na wszystkich etapach edukacyjnych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 10000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Metody glottodydaktyczne narzędziem pracy z uczniem starszym (II, III,IV etap edukacyjny) mającym problemy z nauką..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Mediacja w szkole jako sposób rozwiązywania konfliktów..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Myślenie , mowa, motoryka -wszechstronny rozwój małego dziecka i ucznia..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Ruszam się, uczę i bawię - dziecko w świetlicy szkolnej..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 8000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Przedszkolak uczy się czytać - treści, etapy i metody nauki czytania..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 6000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Obowiązki dyrektora szkoły w świetle zmieniającego się prawa oświatowego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 6000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Rozwijanie potencjału ucznia w przedszkolu i szkole z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 6000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: KONFERENCJA: Alternatywne formy wychowania fizycznego - atrakcyjnym sposobem realizacji podstawy programowej - IV Opolska Konferencja Nauczycieli Wychowania Fizycznego..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 13000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: KONFERENCJA: Współpraca nauki, biznesu i szkolnictwa w kształceniu zawodowym na przykładzie regionalnego rynku pracy (przykłady dobrych praktyk)..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 13000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: KONFERENCJA: Dziedzictwo historyczno - kulturowe podstawą kształtowania postaw młodego pokolenia. 1050. rocznica Chrztu Polski..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 13000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

 

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: KONFERENCJA: Kultura czytelnictwa młodego pokolenia wobec wyzwań współczesnej komunikacji..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: maksymalna kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na tę część wynosi: 12000 zł.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 10.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin wykonania zamówienia - 5

Wytworzył(a): Marchut Tomasz
Wprowadził(a): Marchut Tomasz
Opublikował(a): Marchut Tomasz
Liczba wyświetleń: 2353

Data wytworzenia: 2016-06-17 11:59:21
Data publikacji: 2016-06-17 11:59:26
Ostatnio aktualizował(a): Franiczek Bogusław
Data ostatniej zmiany: 2016-12-13 10:45:22

Historia zmian artykułu:
2016-12-13 10:45:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Franiczek Bogusław, Korekta nazwy w nagłówku
2016-07-15 09:46:28 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Marchut Tomasz, Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dodanie pliku
2016-06-17 12:10:48 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Marchut Tomasz, poprawka 2
2016-06-17 12:08:44 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Marchut Tomasz, poprawki

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.